De start van het onderzoek

door Wolterus G.H. van der Avoort

Ons onderzoek startte heel klein in 1982 met het opvragen van de overlijdensakte van de Limburgse stamhouder Wouterus van der Avoort. Al heel snel breidde het onderzoek zich uit over Noord -Brabant , Belgisch Limburg, Belgisch Brabant, provincie Antwerpen en West - en Oost Vlaanderen. Die snelle uitbreiding kwam mede tot stand door het oprichten van de familievereniging “GENS AVORTIA” waardoor onze contacten met andere takken van der Avo(o)(i)r(d)t zich snel konden vergroten.

 1. Wolterus Gerardus Hubertus van der Avoort ( XVI.64) geboorteakte no. 333 Venlo 22 juli 1926
 2. Joseph Lambertus van der Avoort (XV.59) geboorteakte no. 32 Beesel 4 juni 1896
 3. Wouterus van der Avoort ( XIV.100) geboorteakte no. 23 Hedikhuizen 20 augustus 1868
 4. Jan Baptist van der Avort ( XIII.59) geboorteakte Rijen no. 11 dd. 9 maart 1814
 5. Jacobus van der Avort ( XII.33) doopakte 10 mei 1775 dopen Teteringen 1763-1810 blz. 76
 6. Johannes van der Avort ( XI.41) doopakte 9 maart 1748 dopen Gilze 1748/49
 7. Jacobus van der Av(oi)(e)rt (X.22) doopakte 12 september 1720 dopen 32 Rijen
 8. Cristophorus van der Avert (IX.10) doopakte 17 september 1690 dopen 32 Rijen
 9. Rumoldus van der Avoirt (VIII.26) doopakte 11 april 1651 dopen Ginneken en Bavel 113 p. 23 v.
  Uit deze akte blijken de namen van zijn ouders, nl. Joannis Nicolai (VII.5) en Cornelia Adriani.

Door het verloren gaan van DTB-boeken ten gevolge van branden e.d. zijn vanaf dit punt in de stamreeks de gegevens voornamelijk geput uit gerechtelijke- en notariële akten e.d..

 1. In de akte Ginneken R.693/73 van 17 januari 1640-mf 1130 wordt Joannis Nicolai genoemd als Jan Claes Janssen van der Avoirt ( Jan met de toevoeging van zowel de vader als de grootvader) en zijn vrouw =de moeder van Rombout, Neelken Adriaen Michielsen.
  Ook uit de doopakte van een broer van Rombout ( Peeter) wordt de naam van de vader duidelijk (Joannis Nicolai) als ook de naam van de moeder ( Cornelia Adriaeni).
 2. In de akte Ginneken R.696/9 verso – 10 februari 1665 – mf 1182 worden genoemd: Neeltien Adriaen Cornelis Michielsen, gewesene weduwe van Jan Claessen van der Avoirt ende jegenwoordige huysvrouwe van Henrick Pauwels Vermolen. Verder worden haar vijf andere kinderen genoemd, “aen haer verweckt bij den voornoemden Jan Claessen vander Avoirt” ( t.w. Adriaentien, Jan, Michiel, Peeter ende Rombout).
 3. Uit het RK. Trouwboek Bavel no. 2 blz. 23 verso blijkt, dat Johanna Nicolai Jois van der Avoort huwt met Cornelius Bartholomei Gerardi Melisse.
  Volgens het vaste gebruik in de naamgeving is Johanna de dochter van Nicolai Jois ( Johannes). Het RK. Doopboek Bavel no. 2 laat zien, dat ze haar kinderen Nicolaus ( d. 28 juni 1642) en Anna ( d. 14 augustus 1644) genoemd heeft naar de namen van haar ouders t.w. Niclaes vander Avoirt en Anna Lips (eerste zoon, tweede dochter). Zij moet een broer zijn van de in punt 11 genoemde Jan Claessen.
 4. Uit Hoofd- en Leenbank Afd. III-45, dossier 313 blijkt Adriaen Michielsen vander Avoirt (VII.1) de naaste bloedverwant (neef) van Joannis Niclaes te zijn en wel neven omdat hun resp. vaders Michiel Johannes (VI.1) en Nicolaas Johannes ( VI.2) broers waren. Johannes Nicolaas heeft beslist geen broers in leven gehad in 1652, anders was er een als voogd aangesteld.
 5. Uit het RK. Doopboek Bavel no. 1 folio 7 recto, Blijkt, dat op 21 september 1618 een kind is geboren, waarvan de vader Nicolaus Joannis van der Avoort heette en de moeder Anna Rumoldi Lips.
 6. RK. Overlijden Bavel no. 1 blz. 42 verso, vermeldt op 4 februari 1620 het overlijden van Nicolaus Johannis van der Avoort.
 7. Op 25 april 1623 overlijdt Adrianus, een zoon van Nicolai van der Avoort en Anne Rumoldi Lips ( RK. Overlijden Bavel no. 1 blz 44 verso).
 8. De akte van scheiding en deling Ginneken R.690/71 en 75 van 11 april 1623 mf 1076 en 1077 vermeldt het volgende: “Jacob Adriaen Claessen, de oom oock als voight to dese saecke inden name van vier ombeiaarde kinderen van wijlen Niclaes des voorsz. Jan Michiel Mercelis vander Avoirt sone….enz.”
  Hieruit blijkt dus dat Jan Michiel Mercelis (V.I) de vader is van Niclaes Joannis (VI.2). Uit een latere passage in dezelfde akte kan dezelfde conclusie worden getrokken.
 9. De akte Breda R.484/189-189v dd. 13 december 1580 – mf 1232, geeft aan dat Jan (V.1) een zoon is van Michiel Mercelis ( IV.4).
  In deze akte kunnen we ook lezen, dat “wijlen Paulyne Henricx de Backersdochter nae… als voorsz. wijlen Michiel Mercelis van der Avoirt huijsfrou was”.
 10. De onder punt 18 genoemde akte Ginneken R.690/71 enz. heeft een passage: “verclaerdenende bekenden mits desen van ende aengaende de goeden, die hen van voorsz. Jannen Michiel Mercelis vander Avoirt sone hennen vader ende oude vader ende van ….. “, waaruit de familierelatie wederom blijkt.
 11. In de Afd. IV-25 B – 30 Foto’s van schepenzegels aanwezig in het archief van het oudemannenhuis 15e – 18e eeuw: 24 foto’s met negatieven. Foto B. 30. 21 ( inv. Nr. 242, dit is het nummer van het archief van het Oudemannenhuis).
  Hier opgevraagd via Afd, II-15 regest nr 97 – 25 maart 1597 met zegels van Jan Michiel Merceliss. vander Avoirt en Cornelis Peterss. Van den Corput, schepenen in Ginneken. Van dit zegel is door het GA. Breda een foto gemaakt, waarvan een kopie is bijgesloten. Er zijn dus twee bronvermeldingen over het zegel van Jan Michiel Mercelis.
 12. Volgens akte R.484/22 dd. 23 januari 1580 was Michiel Mercelis op dat moment reeds overleden. De akte R.482/154 dd. 11 oktober 1578 laat zien, dat hij op dat moment nog leefde.
 13. De akte Breda R.478, blz. 43 recto dd. 27 februari 1574 mf 1125, bevestigt, dat Michiel Mercelis schepen van Ginneken is.
 14. Uit de akten N 1112/18v dd. 18 februari 1567 en N 1113/12 dd. 23 maart 1573 en N 1117/129 dd. 30 november 1573 blijkt, dat Michiel Mercelis (IV.4) gehuwd is met Pauwelina Peters de Backersdr, weduwe van Adriaen de Hoen.
  Uit R.498/153 dd. 20 februari 1598 blijkt, dat Michiel Mercelis op dat moment gehuwd is met Adriana.
 15. Uit een transscriptie van het charter dd. 28 februari 1559 GA. Breda Afd. III – 106 Arme Weeshuis blijkt, dat Michiel Mercelis van der Avoirt, schepen van Ginneken, gezegeld heeft met een roosterzegel. Dit rooster was ook attribuut van de patroonheilige Laurentius van de Parochie Ginneken. Dit zegel heb ik onder toezicht mogen bewonderen in het archief te Breda op 11 juni 1991.
  Ook van de archieffoto van dit zegel is een kopie met bronvermelding bijgevoegd.
 16. Op ingesloten kopieën van enkele fiches uit het archief van de Nassause Domeinen No. 22 folio 24 verso is te zien het roosterzegel van Michiel Mercelis van der Avoirt en ook de vergissing die gemaakt is door het zegel van Jan Michiel Mercelis van der Avoirt te omschrijven als zijnde een ster i.p.v. een lelie.
 17. Ook bijgevoegd: vijf kopieën ( met bronvermelding) van foto’s van de twee zegels. De originele foto’s zijn in mijn bezit en gemaakt door een fotograaf van het GAB. Breda.

Onderzoek via juridische en notariële akten

door Wolterus G.H. van der Avoort

Door het ontbreken van de D-, T-, B-boeken ten gevolge van een kerkbrand in Ginneken, is het niet mogelijk de vader-zoon-relatie NICO¬LAAS JAN (VI.2, VADER) EN JAN NICOLAAS (VII.5, ZOON) vast te stellen. Onderzoek in de juridische en notariële akten in het archief van Breda leverde 9 aanwijzingen op, die ons overtuigden, dat deze relatie daadwerkelijk heeft bestaan. Zie onderstaande aanwijzingen:

 1. Schepenvestbrief Ginneken R.693/73 van 17-1-1640 (zie brief Eling dd. 2¬6¬4-¬91) vermeldt:
  Jan Claes Janssen van der Avort, (VII.5) gehuwd met Neelken Adriaen Michielsen Jan is hier dus zoon van Nicolaas (VI.2) en kleinzoon van Johannes (V.1)
 2. Uit huwelijk Bavel 20-2-1639 blijkt, dat ook Johanna Nicolaas Johannes van der Avoort (VII.6) een dochter is van Nicolaas Johannes (VI.2) en zij dus Johannes (VII.5) onder 1. als broer heeft.
 3. Johanna (VII.6) onder 2. geeft haar kinderen in 1642 en 1644 de voor¬naam van haar ouders Nicolaas en Anna (eerste zoon en tweede dochter.
 4. Johannes (VII.5) geeft ook zijn kinderen in 1638 en 1646 de voornaam van zijn ouders Nicolaas en Anna (VI.2). Het handelt hier over de eerste zoon en de tweede dochter.
 5. Bij dopen van kinderen van Johannes (VII.5) onder 1. zijn doopgetuigen in 1636 Adrianus Rombout, een broer van zijn moeder, Judocus Lauren¬tius, de derde echtgenoot van zijn moeder. In 1638 is zijn zuster Johanna Nicolaas van der Avoort meter. In 1644 is in Bavel Antonia Rombout Lips meter als zuster van zijn moeder.
 6. Nicolaas Johannes (VI.2) had een broer Michiel Johannes (VI.1). De zoon van deze laatste, Johannes Michaelis vander Avoirt(VII.2), is peter in 1640 bij de doop van een kind van Johannes (VII.5) onder 1. Deze Michiel was dus een neef van Jan en bij gebrek aan een broer laat Johannes deze Michiel als peter optreden.
 7. Dat de moeder van Johannes onder 1., genaamd Anna Rombout Lips (VI.2), getrouwd was met Nicolaas Johannes vander Avoirt (VI.2) blijkt o.a. uit de doop te Bavel op 21-9-1618 en het overlijden van Adrianus (VII.4) te Bavel op 25-4-1623.
 8. Anna Rombout Lips (VI.2) noemt haar te Bavel op 5-6-1621 geboren buitenechtelijk kind Nicolaas naar haar te Bavel op 4-2-1620 overleden echtgenoot.
 9. Bij boedelscheiding R.690/71 van 11-4-1623 erven van hun grootvader de vier kinderen van Nicolaas Johannes vander Avoirt (VI.2). Een kind sterft in 1623, blijven over Johannes (VII.5), Johanna (VII.6) en Michaela VII.3).

Van deze laatste is verder niets bekend.